Všeobecné obchodní podmínky (VOP):

Předmětem VOP je úprava smluvních podmínek pro všechny smlouvy, které se zákazníkem uzavírá provozovatel této webové stránky (dále jen agent) jménem příslušného pronajímatele ubytování. Platí VOP ve znění platném v době uzavření smlouvy.

Zprostředkovávají se pouze ubytovací služby na jméno třetí strany a pro účet třetí strany. Pokud by jednotliví pronajímatelé měli ve svém portfoliu nabízet další služby, může si je zákazník samostatně rezervovat pouze přímo na místě u pronajímatele.

 

1. Uzavření smlouvy:

1.1 Nabídky zveřejněné na webových stránkách agenta jsou zpočátku nezávazné. Kliknutím na tlačítko rezervace odešle zákazník agentovi závaznou žádost. Na základě tohoto požadavku agent zasílá zákazníkovi závaznou nabídku e-mailem jménem příslušného pronajímatele. Všechny nabídky zaslané agentem zákazníkovi podléhají podmínce, že vklad zobrazený v nabídce bude proveden na obchodní účet agenta během období nabídky. Pokud záloha nebude provedena během nabídkového období, nabídku předloženou agentem nelze účinně přijmout.

1.2 Pro usnadnění vyhledávání může zákazník použít vstupní masku na domovské stránce webu a omezit tak seznam přístupů podle dříve vybraných kritérií. Po provedení předvolby může zákazník vyvolat podrobné informace kliknutím na objekt ze seznamu přístupů. V pravém dolním poli obrazovky se zobrazí tlačítko označené slovem Poptávka rezervace. Kliknutím na tlačítko se otevře vyskakovací okno, ve kterém musí zákazník zadat údaje o své adrese a opět má možnost změnit informace o ubytování a období, stejně jako počet osob, kliknutím na odpovídající pole nabídky. Je také možné klást další otázky prostřednictvím pole pro komentář. Vyskakovací okno lze kdykoli zavřít, čímž dojde ke ztrátě všech zadaných údajů a bude možné provést nový výběr jiného objektu.
Pouze kliknutím na tlačítko Odeslat v otevřeném vyskakovacím okně je agentovi odeslán požadavek na závazek se zadanými údaji.

1.3 Pokud je smlouva uzavřena v souladu s těmito podmínkami, text smlouvy uloží agent a předá příslušnému pronajímateli. Po obdržení zálohy zákazník obdrží e-mailem potvrzení o uzavření smlouvy, které opět obsahuje podrobnosti smlouvy a zákazník si jej může uložit.

 

2. Zpracování rezervace / požadavky na informace

2.1 Zákazník je povinen poskytnout pravdivé informace. Pokud se změní údaje zákazníka, zejména jméno, adresa, nebo e-mailová adresa, je zákazník povinen agenta o těchto změnách neprodleně informovat e-mailem.

2.2 Závazný požadavek na rezervaci bude zpracován a zodpovězen okamžitě, obvykle nejpozději následující pracovní den po obdržení agentem.

 

3. Ceny / platba

3.1 Všechny uvedené ceny jsou konečné ceny včetně zákonné daně z přidané hodnoty platné v den objednávky. Ceny v době uzavření smlouvy platí v souladu s nabídkou předloženou agentem jménem pronajímatele. Jsou-li například speciální nabídky platné pouze po určitou dobu, je období speciální nabídky jasně uvedeno.

3.2 Záloha uvedená v nabídce musí být okamžitě zaplacena za účelem přijetí smlouvy. Pokud není v jednotlivých případech dohodnuto jinak (např. Silvestr), zbývající částka je splatná v den příjezdu a musí být uhrazena na místě v rezervovaném ubytování.

 

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje zákazníků výhradně na základě příslušných předpisů o ochraně údajů, zejména federálního zákona o ochraně údajů a zákona o telemédiích.

4.2 Údaje o zákaznících jsou ukládány a používány agentem výhradně pro zpracování rezervace. To zahrnuje předávání osobních údajů zákazníků příslušnému pronajímateli. K jakémukoli dalšímu použití osobních údajů zákazníka nad rámec konkrétního procesu rezervace a jeho fakturace nedojde.

4.3 Při prohlížení webových stránek agenta se zaznamená IP adresa aktuálně používaná vaším PC, datum a čas, typ prohlížeče a operační systém vašeho PC a stránky, které jste si prohlíželi. Není však možné ani zamýšleno, aby agent vyvodil závěry o osobních údajích.

4.4 Osobní údaje (např. Jméno, adresa, telefonní číslo) se zasílají pouze agentovi a zaznamenávají se tam poté, co je zákazník odpovídajícím způsobem zadal a poté klikl na tlačítko odeslat v rozevíracím okně rezervace.

4.5 Zákazník má právo kdykoli požadovat informace o uložených údajích o jeho osobě. Žádosti o informace lze směřovat na: Agentura Böttcher, Schluckenauer Str. 8, D-02689 Sohland, Mail: info@doksy.info

 

5. Vady / odpovědnost / povinnost spolupracovat

5.1 Agent poskytuje na svých webových stránkách pouze informace, které mu poskytuje příslušný pronajímatel. Kontrola úplnosti a přesnosti informací poskytnutých příslušným pronajímatelem není kvůli velkému počtu nemovitostí možná. Popis ubytování proto není zárukou zaručených vlastností.

5.2. Nároky z vad rezervovaného majetku nebo jiné nároky na náhradu škody vyplývající z poskytování služeb pronajímatelem směřují výhradně proti příslušnému pronajímateli. V případě výrazného nedostatku ubytování může zákazník požádat příslušného pronajímatele o vrácení sjednané ceny nebo o snížení ceny. Agent a pronajímatel musí být na závadu upozorněni okamžitě po zjištění. Zaviněné porušení této povinnosti spolupráce může vést ke snížení nebo vyloučení nároků. Pokud je pozdní hlášení podáno bez vaší vlastní viny (např. Protože okamžité hlášení není možné nebo je možné pouze s nepřiměřeným úsilím), nemá to vliv na nárok na vady.

5.3 Zástupce v zásadě odpovídá zákazníkovi pouze za škodu, která zákazníkovi vznikne v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností, za které je agent odpovědný. Za lehce nedbalé porušení povinností, za které odpovídá, odpovídá agent pouze za škodu způsobenou úrazem na životě, zdraví, nebo pokud má agent základní smluvní povinnost ze smlouvy s agentem (např. Zveřejnění informací, rady, podání / přijetí prohlášení o záměru jménem agenta). Odpovědnost za lehkou nedbalost v souvislosti s porušením základní smluvní povinnosti je omezena do výše rezervovaného ubytování, v každém případě však na předvídatelné a typické škody. Kromě toho je vyloučena odpovědnost za lehkou nedbalost, rovněž za zástupce.

5.4 Nároky podle zákona o odpovědnosti zůstávají výše uvedenými předpisy nedotčeny.

5.5 V případě neshod mezi zákazníkem a příslušným pronajímatelem přebírá zprostředkovatel status rozhodce.

 

6. Zrušení, odstoupení od smlouvy

Zákazník může kdykoli odstoupit od agenturní smlouvy a rezervovaného ubytování. Odstoupení od rezervace musí být vždy adresováno zprostředkovateli a musí být provedeno e-mailem. Platby provedené před příjezdem jsou nevratné, protože odpovídají výši stornopoplatků. Nebudou žádné další náklady. Výjimka: V případě storna v den příjezdu nebo předčasného odjezdu je splatná celková cena.

 

7. Klauzule o oddělitelnosti

Pokud by jeden nebo více výše uvedených předpisů nebo jejich částí bylo neúčinných, zůstává účinnost zbývajících smluvních podmínek nedotčena.