Ochrana dat

1. Ochrana dat v kostce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje najdete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. To může např. být údaji, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi systémy IT, když navštívíte web. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme vaše údaje?

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. K analýze chování uživatele lze použít další data.

Jaká jsou vaše práva, pokud jde o vaše údaje?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Máte také právo požadovat, aby za určitých okolností bylo omezeno zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení. Děje se to hlavně pomocí cookies a takzvaných analytických programů. Vaše chování při procházení je obvykle analyzováno anonymně, chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit pomocí nepoužívání určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom zdůraznili, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Odkaz k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je Agentura Böttcher, Schluckenauer Str. 8, D-02689 Sohland, Mail: info@doksy.info

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (článek 21 GDPR)

Je-li zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, je uveden v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše dotčené osobní údaje, ledaže bychom dokázali prokázat přesvědčivé důvody hodné ochrany zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků ( Námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provozování přímé pošty, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou použity pro účely přímého marketingu (námitka v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo na odvolání k odpovědnému orgánu dozoru

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracovišti nebo místě údajného porušení. Právo na odvolání existuje, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webových stránek, používá tato stránka SSL nebo. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetími stranami.

Zašifrované platební transakce na tomto webu

Pokud existuje povinnost zaslat nám vaše platební údaje (např. Číslo účtu pro povolení inkasa) po uzavření placené smlouvy, jsou tyto údaje nutné ke zpracování platby.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa / MasterCard, inkaso) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou vaše platební údaje, které nám předáte, přečíst třetí strany.

Informace, blokování, mazání a oprava

V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání testu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo / dojde nezákonně, můžete namísto vymazání požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je k výkonu, obraně nebo uplatňování právních nároků, máte právo požadovat, aby bylo namísto mazání omezeno zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše i naše zájmy. Pokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k založení, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu zpracovávány Evropskou unií nebo členským státem.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s povinností tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.

3. Shromáždění dat na našem webu

Soubory cookie

Některé webové stránky používají takzvané cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „relační soubory cookie“. Po vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (např. Funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při procházení), bude s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů zacházeno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL referrer
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou kombinována s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svého webu - k tomu je nutné zaznamenat soubory protokolu serveru

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme. Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných před zrušením zůstává zrušením nedotčena. Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, si ponecháme dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. Po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pouze pokud jsou nezbytné pro vytvoření, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o používání), pouze pokud je to nezbytné k tomu, abychom uživateli umožnili využívat službu nebo fakturovat. Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavírání smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrovému ústavu pověřenému zpracováním plateb. K dalšímu přenosu údajů nedochází, nebo pouze pokud jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, např. Pro reklamní účely. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání souborů cookie Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Ve výsledku bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Celá adresa IP se přenáší pouze na server Google v USA a tam se ve výjimečných případech zkracuje. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a nainstalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námitka proti shromažďování údajů

Google Analytics můžete zabránit ve shromažďování údajů kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně využíváme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tento web využívá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. To umožňuje vytváření přehledů, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

Doba skladování

Data uložená společností Google na úrovni uživatelů a událostí, která jsou propojena s cookies, ID uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. Soubory cookie DoubleClick, ID reklamy pro Android), jsou anonymizovány nebo smazány po 14 měsících. Podrobnosti o tomto najdete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. Informační bulletin

Data zpravodaje

Pokud chcete dostávat informační bulletin nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním zpravodaje. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám. Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k odběru zpravodaje probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresu a jejich použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ ve zpravodaji. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena. Údaje, které jste u nás uložili za účelem přijímání zpravodaje, budeme uchovávat, dokud neodhlásíte odběr zpravodaje, a budou odstraněny po odhlášení z odběru zpravodaje. To nemá vliv na data, která jsme uložili pro jiné účely.

6. Pluginy a nástroje

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje Google. Když vyvoláte stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma. Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. Díky tomu společnost Google pozná, že byl náš web prohlížen prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google Web Fonts je v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní písmo. Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft Bing Maps

Tato webová stránka používá k zobrazování a výpočtu geografických informací a turistických tras funkci „Bing Maps“ společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Prostřednictvím Map Bing mohou být data o vašem používání tohoto webu přenášena do společnosti Microsoft, shromažďována a používána společností Microsoft. Tomuto přenosu dat můžete zabránit tím, že nevyvoláte odkazy označené Mapami bing nebo deaktivujete ve svém prohlížeči „Javascript“. V takovém případě však nelze zobrazit žádné mapy. Používáním této webové stránky a deaktivací „Javascript“ dáváte souhlas se zpracováním vašich údajů společností Microsoft pro výše uvedené účely. Další informace o tom, jak společnost Microsoft používá vaše data, naleznete na: Smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft, Zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Mapy z Bing Maps jsou integrovány do našich stránek pomocí funkce vložení, aby bylo možné lokalizovat obsah a události. Mapy Bing jsou službou společnosti Microsoft. Společnost Microsoft zajistila, že jakákoli uživatelská data (IP adresa) a soubory cookie budou použity pouze k zajištění provozního zabezpečení a dalšího rozvoje mapové služby. Data nebudou sdílena s třetími stranami.

Používáme mapovou službu OpenStreetMap (OSM).

Poskytovatelem je Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Velká Británie. Při procházení webu OpenStreetMap, bude Vaše IP adresa a další informace o vašem chování na tomto webu předány OSMF. OpenStreetMap může za tímto účelem ukládat soubory cookie do vašeho prohlížeče. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Vaši polohu lze také zaznamenat, pokud tak učiníte v nastavení zařízení - např. na vašem mobilním telefonu. Poskytovatel tohoto webu nemá žádný vliv na tento přenos dat. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně dat OpenStreetMap pod následujícím odkazem: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy. Použití OpenStreetMap je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a snadné vyhledání míst, která jsme na webu označili. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

7. Poskytovatelé plateb a prodejci GoPay

Na našich webových stránkách nabízíme mimo jiné platbu přes GoPay. Poskytovatelem této platební služby je GoPay (dále jen „GoPay“). Pokud se rozhodnete platit přes GoPay, zadané platební údaje se přenesou na GoPay. Vaše data jsou přenášena na GoPay na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování dat v minulosti.